Thursday, September 8, 2011

#sAmaveda mantras 90-96

jAtaH pareNa dharmaNA yatsavRidbhiH sahAbhuvaH / pitA yatkashyapasyAgniH shraddhA / mAtA manuH kaviH 90 soma.N rAjAnaM varuNamagnimanvArabhAmahe / AdityaM viShNuN sUryaM / brahmAnaM cha bRihaspatim 91 ita eta udAruhandivaH / pRiShThAnyA ruhan / pra bhUrjayo yathA pathodyAmaNgiraso yayuH 92 rAye agne mahe tvA dAnAya samidhImahi IDiShvA hi mahe vRiShaM dyAvA hotrAya pRithivI 93 dadhanve vA yadImanu vochadbrahmeti veru tat pari vishvAni kAvyA nemishchakramivAbhuvat 94 pratyagne harasA haraH shRiNAhi vishvataspari . yAtudhAnasya rakShaso balaM nyubjavIryam 95 tvamagne vasUNriha rudrAN AdityAN uta yajA svadhvaraM janaM manujAtaM ghRitapruSham 96    

1 comment:

 1. AdityaM viShNuN sUryaM ~ what a wonderful triplet of words ~ effulgent like Vishnu and the Sun ~ just beautiful

  prabhU ~ the omnipotent, the omniscient, the master of the universe.
  pRithivI ~ the earth

  Thanks for sharing the blessings of sAmaveda

  Kumud

  ReplyDelete