Sunday, April 10, 2011

I Memorize sAmaveda Agni Mantras Homestretch Time

agna ojiShThamA bhara dyumnamasmabhyamadhrigo pra no rAye panIyase ratsi vAjAya panthAm .. 81 yadi vIro anu ShyAdagnimindhIta martyaH .
  ac AjuhvaddhavyamAnuShaksharma bhakShIta daivyam .. 82   tveShaste dhUma R^iNvati divi saM chchhukra AtataH .    sUro na hi dyutA tvaM kR^ipA pAvaka rochase .. 83    tva.N hi kShaitavadyasho.agne mitro na patyase .    tvaM vicharShaNe shravo vaso puShTiM na puShyasi .. 84    prAtaragniH purupriyo viSha stavetAtithiH .    vishve yasminnamartye havyaM martAsa indhate .. 85    yadvAhiShThaM tadagnaye bR^ihadarcha vibhAvaso .    mahiShIva tvadrayistvadvAjA udIrate .. 86    vishovisho vo atithiM vAjayantaH purupriyam .    agniM vo duryaM vachaH stuShe shUShasya manmabhiH .. 87    bR^ihadvayo hi bhAnave.archA devAyAgnaye .    yaM mitraM na prashastaye martAso dadhire puraH .. 88    aganma vR^itrahantamaM jyeShThamagnimAnavam .    ya sma shrutarvannArkShe bR^ihadanIka idhyate .. 89    jAtaH pareNa dharmaNA yatsavR^idbhiH sahAbhuvaH .    pitA yatkashyapasyAgniH shraddhA mAtA manuH kaviH .. 90     soma.N rAjAnaM varuNamagnimanvArabhAmahe .    AdityaM viShNu.N sUryaM brahmAnaM cha bR^ihaspatim .. 91    ita eta udAruhandivaH pR^iShThAnyA ruhan .    pra bhUrjayo yathA pathodyAma~Ngiraso yayuH .. 92    rAye agne mahe tvA dAnAya samidhImahi .   IDiShvA hi mahe vR^iShaM dyAvA hotrAya pR^ithivI .. 93    dadhanve vA yadImanu vochadbrahmeti veru tat .    pari vishvAni kAvyA nemishchakramivAbhuvat .. 94    pratyagne harasA haraH shR^iNAhi vishvataspari .    yAtudhAnasya rakShaso balaM nyubjavIryam .. 95    tvamagne vasU.Nriha rudrA.N AdityA.N uta .    yajA svadhvaraM janaM manujAtaM ghR^itapruSham .. 96    dvitIya prapAThakaH . prathamo.ardhaH   puru tvA dAshivA.N voche.ariragne tava svidA .    todasyeva sharaNa A mahasya .. 97    pra hotre pUrvyaM vacho.agnaye bharatA bR^ihat .    vipAM jyotI.NShi bibhrate na vedhase .. 98    agne vAjasya gomata IshAnaH sahaso yaho .    asme dhehi jAtavedo mahi shravaH .. 99    agne yajiShTho adhvare devAM devayate yaja .   hotA mandro vi rAjasyati sridhaH .. 100   jaj~nAnaH sapta mAtR^ibhirmedhAmAshAsata shriye .    ayaM dhruvo rayINAM chiketadA .. 101    uta syA no divA matiraditirUtyAgamat .    sA shantAtA mayaskaradapa sridhaH .. 102   IDiShvA hi pratIvyA3M yajasva jAtavedasam .   chariShNudhUmamagR^ibhItashochiSham .. 103   na tasya mAyayA cha na ripurIshIta martyaH .    yo agnaye dadAsha havyadAtaye .. 104   apa tyaM vR^ijina.N ripu.N stenamagne durAdhyam .    daviShThamasya satpate kR^idhI sugam .. 105    shruShTyagne navasya me stomasya vIra vishpate .    ni mAyinastapasA rakShaso daha .. 106    pra ma.NhiShThAya gAyata R^itAvne bR^ihate shukrashochiShe .   upastutAso agnaye .. 107    pra so agne tavotibhiH suvIrAbhistarati vAjakarmabhiH .   yasya tva.N sakhyamAvitha .. 108    taM gUrdhayA svarNaraM devAso devamaratiM dadhanvire .   devatrA havyamUhiShe .. 109   mA no hR^iNIthA atithiM vasuragniH puruprashasta eshaH .    yaH suhotA svadhvaraH .. 110   bhadro no agnirAhuto bhadrA rAtiH subhaga bhadro adhvaraH .   bhadrA uta prashastayaH .. 111   yajiShThaM tvA vavR^imahe devaM devatrA hotAramamartyam .    asya yaj~nasya sukratum .. 112   tadagne dyumnamA bhara yatsAsAhA sadane kaM chidatriNam  manyuM janasya dUDhyam .. 113 yadvA u vishpatiH shitaH suprIto manuSho vishe .   vishvedagniH prati rakShA.Nsi sedhati .. 114    .. ityAgneya parvaM kANDam .. 

1 comment:

 1. Hi Wayne, I'm so surprised to see this here and find it wonderful that you are learning, preserving, sharing the Agni Mantras. I think this means you have learned Sanskrit. I've become enamored of Hinduism. Have you visited India? I loved it there when I was travelling visiting friends and my teacher's ashram in Haridwar.

  ReplyDelete