Sunday, January 2, 2011

My Present Mantras

A juhotA haviShA marjayadhvaM ni hotAraM gR^ihapatiM dadhidhvam/iDaspade namasA rAtahavya.N saparyatA yajataM pastyAnAm 63 chitra ichchhishostaruNasya vakShatho na yo mAtarAvanveti dhAtave anUdhA yadajIjanadadhA chidA vavakShatsadyo mahi dUtyA3M charan 64   idaM ta ekaM para U ta ekaM tR^itIyena jyotiShA saM vishasva .    saMveshanastanve3 chAruredhi priyo devAnAM parame janitre 65 ima.N stomamarhate jAtavedase rathamiva saM mahemA manIShayA bhadrA hi naH pramatirasya sa.Nsadyagne sakhye mA riShAmA vayaM tava 66 mUrdhAnaM divo aratiM pR^ithivyA vaishvAnaramR^ita A jAtamagnim kavi.N samrAjamatithiM janAnAmAsannAH pAtraM janayanta devAH 67 vi tvadApo na parvatasya pR^iShThAdukthebhiragne janayanta devAH taM tvA giraH suShTutayo vAjayantyAjiM na girvavAho jigyurashvAH 68 A vo rAjAnamadhvarasya rudra.N hotAra.N satyayaja.N rodasyoH agniM purA tanayitnorachittAddhiraNyarUpamavase kR^iNudhvam 69 indhe rAjA samaryo namobhiryasya pratIkamAhutaM ghR^itena naro havyebhirIDate sabAdha AgniragramuShasAmashochi 70 pra ketunA bR^ihatA yAtyagnirA rodasI vR^iShabho roravIti divashchidantAdupamAmudAnaDapAmupasthe mahiSho vavardha 71 agniM naro dIdhitibhiraNyorhastachyutaM janayata prashastam dUredR^ishaM gR^ihapatimathavyum 72  abodhyagniH samidhA janAnAM prati dhenumivAyatImuShAsam yahvA iva pra vayAmujjihAnAH pra bhAnavaH sasrate nAkamachchha 73 pra bhUrjayantaM mahAM vipodhAM mUrairamUraM purAM darmANam nayantaM gIrbhirvanA dhiyaM dhA harishmashruM na vArmaNA dhanarchim 74 shukraM te anyadyajataM te anyadviShurUpe ahanI dyaurivAsi vishvA hi mAyA avasi svadhAvanbhadrA te pUShanniha rAtirastu 75 iDAmagne puruda.Nsa.N saniM goH shashvattama.N havamAnAya sAdha syAnnaH sUnustanayo vijAvAgne sA te sumatirbhUtvasme 76 pra hotA jAto mahAnnabhovinnR^iShadmA sIdadapAM vivarte dadhadyo dhAyI sute vayA.Nsi yantA vasUni vidhate tanUpAH .. 77    pra samrAjamasurasya prashstaM pu.NsaH kR^iShTInAmanumAdyasya .   indrasyeva pra tavasaskR^itAni vandadvArA vandamAnA vivaShTu 78 araNyornihito jAtavedA garbha ivetsubhR^ito garbhiNIbhiH divediva IDyo jAgR^ivadbhirhaviShmadbhirmanuShyebhiragniH 79 sanAdagne mR^iNasi yAtudhAnAnna tvA rakShA.Nsi pR^itanAsu jigyuH anu daha sahamUrAnkayAdo mA te hetyA mukShata daivyAyAH 80

No comments:

Post a Comment